STATUTUL

Societății Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania-SIMAR

Sediul : B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 6, Sector 1, București, cod poștal 013813, OP 18, tel 021 269.32.59, 021 269.32.60.

CIF:29902079

Infiintata in baza Incheierii din sedinta publica din data :09.01.2003 in Dosarul nr. 3/2003 de pe rolul Judecatoriei Buftea

 

I.      DENUMIREA ȘI SEDIUL CENTRAL AL ASOCIATIEI

 

Art.1. Denumirea asociației este: „SOCIETATEA INGINERILOR MECANICI AGRICOLI DIN ROMANIA”, prescurtat SIMAR, cu sediul în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 6, Sector 1, București, cod poștal 013813, OP 18, tel 021 269.32.59, 021 269.32.60.

 

Sediul asociației poate fi schimbat, pe baza hotărârii Consiliului Director, potrivit legii si prezentului Statut.

SIMAR își desfășoară activitatea în conformitate cu interesele membrilor săi, respectiv a inginerilor mecanici agricoli, înscriși în prezentul statut.

II.      DEFINIRE

Art .2.  SIMAR este persoană juridică de drept privat neguvernamentală, apolitică cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanței Guvernului 26/2000

Asociația este constituită pe durată nelimitată. Ea funcționează pe baza prezentului statut și dispune de mijloace materiale și financiare proprii.

SIMAR este o organizație profesională cu membrii persoane fizice și juridice, care îi recunosc statutul și doresc să-și aducă contribuția la realizarea obiectivelor sale. Numărul membrilor este nelimitat.

 

III.        SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

Art.3.  Scopul constituirii SIMAR este întărirea autorității și prestigiului profesiei de inginer mecanic agricol și a altor specializări focalizate pe învățământ, cercetare, dezvoltare, inovare, construcția, exploatarea echipamentelor tehnice pentru agricultură, industrie alimentară, energie regenerabilă, inginerie agricolă, dezvoltare rurală, și apărarea intereselor profesionale și sociale ale inginerilor.

 

Art.4.  SIMAR are următoarele obiective principale:

a. Asigurarea eficienței crescânde a activității inginerilor mecanici agricoli și a altor specialiști cu studii superioare, care lucrează în domeniul învățământului, cercetării, proiectării, construcției și exploatării mașinilor și instalațiilor din agricultură și industria alimentară;

b. Protejarea intereselor membrilor săi prin ridicarea permanentă a prestigiului și autorității lor profesionale, precum și apărarea titlului și dreptului de exercitare a activităților inginerești în domeniul mecanizării agriculturii și construcțiilor de mașini agricole;

c. Sprijinirea implementării proiectelor și accesarea fondurilor europene pentru întărirea capacității de dezvoltare a mediului economic, a patrimoniului rural și cultural;

d. Recunoașterea și folosirea eficientă numai a competențelor și valorilor reale profesionale;

e. Creșterea și valorificarea la nivel superior a potențialului profesional al specialiștilor din domeniul mecanizării agriculturii și construcțiilor de mașini agricole din societățile comerciale, IMM-uri, asociații și alte organizații care lucrează pentru agricultură sau industrie alimentara;

f. Perfecționarea continuă a legislației și a actelor normative în activitatea de mecanizare a agriculturii, construcțiilor de mașini agricole, cercetare, proiectare și învățământ din domeniu;

g. Asigurarea documentării tehnice și a unui larg schimb de cunoștințe, idei și experiență între membrii SIMAR în vederea creșterii eficienței activității inginerilor și ridicării nivelului lor profesional;

h. Promovarea, stimularea și susținerea științei și tehnicii moderne, a invențiilor și inovațiilor, a tuturor inițiativelor individuale sau de grup privind perfecționarea activității profesionale, în vederea sporirii aportului membrilor SIMAR la dezvoltarea științifică, tehnică, economică și socială a societății, valorificarea rezultatelor obținute și protecția acestora, conform legilor în vigoare;

i. Susținerea liberei inițiative privind organizarea de societăți comerciale, asociații cu scop lucrativ precum și alte activități independente, de către membrii SIMAR;

j. Colaborarea cu Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, Academia Română, cu Academia de Științe Agricole și Silvice, cu institute naționale de cercetare și proiectare, cu universități din învățământul superior tehnic și agronomic, cu organe guvernamentale, organizații științifice și profesionale, precum și cu toate tipurile de forme asociative, în vederea eficientizării activității acestora;

k. Participarea la diverse parteneriate în proiecte din programele naționale și internaționale precum și la programe de cercetare, de educație și alte programe, cu finanțare internă și externă;

l. Desfășurarea de activități de consultanță, expertiză și asistență tehnică și întocmirea, prin membrii săi a unor studii, avize și lucrări de specialitate, pe bază de convenții sau contracte, pentru firme și instituții din țară și din străinătate;

m. Perfecționarea profesională a specialiștilor cu studii medii din domeniu, a muncitorilor care lucrează cu mijloace mecanice din agricultură și a muncitorilor din societățile comerciale constructoare de mașini, în scopul creșterii productivității și a calității muncii în agricultură;

n. Asocierea cu entitățile de inovare și transfer tehnologic din domeniul agriculturii și industriei alimentare, interne și internaționale;

o. Susținerea liberei inițiativă a membrilor săi prin consultanță și cursuri de perfecționare, în scopul creării de noi locuri de muncă pentru inginerii mecanici agricoli;

p. Atragerea și utilizarea, în condiții legale, de surse de finanțare, resurse și bunuri economice, sub forma de subvenții, subscripții, donații, contribuții, sponsorizări și alte forme legale în vederea realizării scopului asociației;

r. Organizarea de dezbateri profesionale, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii și mese rotunde cu participare internațională și susținerea participării membrilor asociației la manifestări similare în străinătate;

s. Asigurarea unui flux informațional competitiv și o diseminare nediscriminatorie a informațiilor către membrii săi.

 

Art.5.  SIMAR editează un anuar al membrilor săi.

 

Art.6.  SIMAR acordă premii și alte stimulente pentru realizări inginerești deosebite (tehnice și științifice).

 

IV.           ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

 

Art.7. SIMAR se organizează pe considerente profesionale și de management, având departamente de specialitate și sucursale teritoriale.

 

Art.8.  Departamentele de specialitate din cadrul SIMAR sunt:

                               I.        - cercetare, proiectare, învățământ;

                             II.        – producție și asistență tehnică;

                           III.        - ediție, publicații, presă, reclame;

                            IV.        - relații în țară și străinătate;

 

                 Art.9. (1) SIMAR își poate constitui sucursale , ca structuri teritoriale , fără

personalitate juridica, prin hotărârea Adunării Generale în localitățile unde există un minimum de 20 de membri cotizanți.

                           (2) Sucursalele desfășoară activități date in competenta lor de către

SIMAR.

Art.10. – Principalele forme de activități ale SIMAR sunt următoarele:

a.  stabilește și întreține relații cu instituții și organizații din administrația locală de stat sau private, precum și cu organizații și organisme din Uniunea Europeana sau internaționale,

b.  sprijină specialiștii pentru punerea în aplicare a ideilor inovative;

c.  organizează cursuri de perfecționare profesională, informare și documentare tehnică în țară și în străinătate precum și cursuri de însușire a tehnicii moderne de documentare și cunoaștere;

d.  organizează schimburi de experiență, simpozioane, sesiuni științifice, expoziții si demonstrații tehnice;

e.  inițiază studii de prognoză, management, marketing, consulting și alte studii în domeniu;

f.   efectuează expertize tehnice si acordă asistență tehnică în vederea dotării cu utilaje și aparatură a societăților din domeniul SIMAR;

g.  organizează schimburi de publicații și documentații cu organizații similare din alte țări;

h.  fundamentează și dezvoltă proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare.

 

V. PATRIMONIU

 

Art.11. Patrimoniul inițial al SIMAR este alcătuit din aportul în natură și în bani

constituit de către membrii săi, este destinat exclusiv obiectului de activitate și scopului SIMAR.

 

          Art.12. Patrimoniul ulterior al SIMAR este compus din toate fondurile fixe, obiecte de inventar și fonduri bănești intrate pentru atingerea scopului. Aceste fonduri sunt consemnate în evidențele contabile și de gestiune.

 

          Art.13. Mărirea patrimoniului se realizează în conformitate cu prezentul statut și cu respectarea legilor în vigoare, prin încasări de venituri din:

a.    contribuția noilor membrii ai SIMAR;

b.    subvenții, subscripții, sponsorizări și alte burse permise de lege;

c.    tarife încasate pentru executarea de servicii, studii, expertize angajate pe bază contractuală conform legii;

d.    ajutoare financiare sau în bunuri imobiliare ori mobile ale membrilor sau ale terților, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

 

Art.14. Donațiile sau alte contribuții materiale în bani sau natură, făcute pentru

realizarea scopului nu pot fi retrase. Patrimoniul SIMAR nu poate fi grevat de datoriile sau obligațiile persoanelor membre.

 

          Art.15. Veniturile SIMAR se pot realiza și din activități proprii: contracte de cercetare, lucrări tehnico-științifice, conferințe, proiecte, etc.

 

          Art.16. SIMAR elaborează bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, conform dispozițiilor în vigoare. Eventualele excedente obținute vor fi folosite potrivit scopului pentru care a fost constituit.

 

          Art.17. Gestiunea SIMAR se ține de personalul calificat și este supusă controlului periodic al Cenzorului

 

          Art.18. Patrimoniu existent va putea fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor efectuate conform scopului și obiectivelor, cheltuielilor de administrație și reinvestirea surplusului în activități economice proprii.

 

VI.DREPTURI ȘI INDATORIRI ALE MEMBRILOR

 

Art. 19. Asociația este alcătuită din membri, membri de onoare, membri colectivi și membri susținători. Pot fi membri ai SIMAR inginerii mecanici agricoli activi și pensionari precum și alte persoane fizice cu studii superioare care iși desfășoară activitatea în agricultură, construcții de mașini agricole, în alte sectoare de producție, în învățământ, cercetare sau proiectare, în organe administrative, liberi profesioniști care lucrează în domeniu și solicită înscrierea în asociație, care plătesc taxa de înscriere și cotizația.

 

Art. 20. Pot adera la SIMAR ca susținători: instituții, societăți comerciale, asociații precum și societăți din țară și străinătate care sunt interesate. Organizația își exercită calitatea de membru al SIMAR prin persoana care o angajează în mod valabil sau printr-o persoană delegată în acest scop.

 

Art. 21. Pot fi primiți ca membri susținători ai societății și alte cadre tehnice cu studii superioare din țară și străinătate care recunosc statutul și plătesc taxa de înscriere și cotizația sau care fac donații, aceștia având aceleași drepturi și obligații ca și membrii asociatiei SIMAR, fără dreptul de a alege și a fi aleși în organele de conducere ale SIMAR.

 

Art. 22. Pot fi primiți ca membri de onoare, personalități din domeniu, recunoscuți pe plan național și internațional.

Art. 23. Membri SIMAR pot fi studenții din ultimul an al facultăților de profil care au recomandarea unui membru titular al SIMAR, fără plata taxei de înscriere și plata cotizației, având statut de observator.

 

Art.24. Membrii și membrii susținători ai SIMAR primesc carnete de membru și insignă.

 

Art.25. Membrii și membrii susținători ai SIMAR pot adera și pot fi înscriși și în alte organizații profesionale.

 

Art.26. (1) Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai asociației.

                    (2) Calitatea de membru se pierde prin retragere (in acest caz, hotărârea de retragere se comunică cu cel puțin 15 zile înainte de data primei adunări generale) sau prin excludere pentru abateri de la statut, regulamente și hotărârile Consiliului Director.

 

Art.27. Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligați să-și plătească contribuțiile la care s-au obligat față de asociație, până la acel moment.

 

Art.28. Participanții la constituirea SIMAR care devin membri ai acesteia sunt declarați membri fondatori, fiind înscriși în Cartea de onoare a asociației.

 

Art.29. Înscrierea ca membru SIMAR se face pe bază de cerere individuală prin completarea talonului de înscriere tip, care se depune personal la Consiliul Director al asociatiei sau la sucursalele teritoriale ale SIMAR

 

Art .30. Membrii SIMAR au următoarele drepturi :

a.    Să-și exprime și să-și susțină liber părerile în diferite probleme ale asociatiei;

b.    Să voteze asupra hotărârilor și acțiunilor propuse;

c.    Să propună candidați și să fie aleși în organele de conducere ale SIMAR;

d.    Sa participe la acțiunile organizate de SIMAR, la schimburile de specialiști, la congresele din țară și străinătate, la excursiile de studii în țară și străinătate, la consfătuiri, simpozioane etc;

e.    Să colaboreze la publicațiile SIMAR;

f.     Să aibe acces la documentația tehnică și informațiile SIMAR;

g.    Să participe la cursurile de perfecționare profesională, informare, documentare și evaluare a cunoștințelor dobândite, organizate de SIMAR;

h.    Să participe la concursurile organizate de SIMAR pentru obținerea de burse de studii în țară și străinătate;

i.     Să fie recomandat pentru expertize tehnice și evaluare de proiecte în domeniu;

j.     Să primească recomandări pentru activitatea profesională;

k.    Dreptul de a primi gratuit unele publicații ale SIMAR;

l.     Dreptul de a folosi baza materială a SIMAR.

 

 

Art.31. Membrii SIMAR au următoarele obligații:

a.   să respecte statutul;

b.   să plătească taxa de înscriere și cotizațiile;

c.   să sprijine acțiunile și activitățile organizate de SIMAR;

d.   să fie exemplu de conduită profesională și morală;

e.   să îndeplinească la timp și cu conștiinciozitate totalitatea programelor și activităților asumate sau care îi revin în cadrul SIMAR, precum și în unitățile în care sunt salariați.

 

VII.ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art. 32 a. - Organul de conducere al Asociației este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea asociaților.

b. - Organul executiv al Asociației este Consiliul Director.

c. - Organul de control al Asociației este comisia de cenzori a Asociației.

d. - Organul de reprezentare al Asociației este Președintele și cei doi

Vicepreședinți.

Art. 33. Adunarea generală este organul de conducere care se întrunește anual. La adunarea generală participă delegații aleși de membrii SIMAR pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Director. Ea se consideră legal constituită dacă sunt prezenți la lucrări cel puțin jumătate plus unul din delegații aleși.

Art.34. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, după caz, cu jumătate plus unul din numărul participanților prezenți la lucrări.

 

Art.35. Adunarea generală are următoarele atribuții:

a.     stabilește direcțiile și obiectivele principale ale activității SIMAR;

b.     aprobă și îmbunătățește statutul SIMAR;

c.     aprobă organizarea și funcționarea SIMAR;

d.     aprobă bugetul SIMAR;

e.     alege Consiliul Director, Cenzorul și Consiliile de conducere ale departamentelor de specialitate;

f.      aprobă diplomele și premiile.

Art.36. Consiliul Director este format din 5 persoane si are următoarea componență: un președinte Dl. Dr. Ing. Gangu Vergil, identificat cu CNP:1390618400117, 1 vicepresedinte Dl. Dr. Ing. Marin Eugen identificat cu CNP:1611218216191, un secretar general  Prof. Dr. Ing. Dl. Pirna Ion identificat cu CNP:1521028400694  și 2 membrii : Dr. Ing. Manea Dragos identificat cu CNP:1800911213743 si Dr. Ing. Sorica Cristian Marian identificat cu CNP:1780328341721. Consiliul Director se alege de către Adunarea Generală prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, cu excepția Adunării Generale de constituire a SIMAR când Consiliul Director se alege prin vot deschis.

 

Art.37. Consiliul Director exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea Asociației și hotărăște în toate problemele care intră în competența sa, în baza prezentului statut sau a hotărârilor Adunării Generale.

Sunt de competența Consiliului Director:

a) dezbaterea problemelor de interes general ivite în perioada dintre adunările generale și adoptarea de concluzii și hotărâri cu măsurile corespunzătoare;

b) elaborarea sau aprobarea de programe și proiecte între două Adunării Generale;

c) elaborarea de strategii și tactici de punere în aplicare a programelor și proiectelor aprobate de către Adunarea Generală;

d) stabilirea de contacte cu parteneri de afaceri, cu administrația de stat, organizații neguvernamentale, cu legislativul, precum și cu organizații și instituții din afara țării pentru dezvoltarea lobby-ului Asociației;

e) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a Asociației;

f)  elaborarea și aprobarea structurii aparatului administrativ al Asociației, precum și numărul de personal;

g) numește comisia de cenzori.

 

Art. 38. Adunarea generală poate alege prin vot deschis un președinte de onoare dintre personalitățile recunoscute în domeniu.

 

Art. 39. Consiliul Director are următoarele atribuții:

a.  urmărește rezolvarea obiectivelor aprobate de Adunarea generală;

b.  stabilește programele de activitate ale SIMAR;

c.  rezolvă problemele operative tehnice și economice;

d.  coordonează activitatea SIMAR;

e.  propune bugetul anual; stabilește taxa de înscriere și nivelul cotizației;

f.   stabilește colectivele de specialiști care elaborează lucrările de specialitate;

g.  stabilește juriile pentru concursuri;

h.  convoacă Adunarea Generală;

i.   rezolvă propunerile de retragere a calității de membru al SIMAR precum și contestațiile legate de acestea.

   

Art.40. (1)SIMAR ca personalitate juridică este reprezentată de Președinte iar în lipsa acestuia de  Vicepreședinte desemnat sau de Secretarul General.

 

Art.41. Președintele SIMAR este ales pe o durată de 4 ani, pe baza unei propuneri făcută de Comitetul Executiv. Odată ales devine și președintele Consiliului Director și al Comitetului Executiv.

 

Art.42. Președintele SIMAR asigură conducerea curentă și permanentă a întregii activități a Asociației și urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director. El își asumă întreaga responsabilitate a funcționării SIMAR pe durata mandatului său.

 

Art.43. Președintele poate delega prin decizie o parte din atribuțiile sale unui Vicepreședinte. Vicepreședintele desemnat este înlocuitorul de drept al președintelui.

 

Art.44. Atribuțiile președintelui:

a) Reprezintă asociația în relațiile cu partenerii din țară și din stăinătate.

b) Coordonează activitatea compartimentelor Asociației.

c) Conduce Consiliul Director și prezidează Adunarea Generală.

d) Elaborează programul asociației și formează echipa Comitetului Executiv pe care le supune aprobării Adunării Generale.

e) Prezidează ședințele Adunărilor Generale, ale Consiliului Director și ale Comitetului Executiv pe durata mandatului său.

f) Urmărește nemijlocit activitatea Comitetului Executiv pentru executarea în termen a programului și raportează Consiliului Director.

g) Convoacă Adunarea Generală și asigură buna desfășurare a sa.

h) Propune noi vicepreședinți pe durata mandatului său și îi supune aprobării Consiliului Director conform statutului.

i) Propune revocarea sau schimbarea unor vicepreședinți pe durata mandatului său și supune propunerea Consiliului Director conform statutului și hotărîrilor Adunării generale.

j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 45. Secretarul general are următoarele atribuții:

a) asigură cunoașterea și aplicarea statutului, adoptă în acest sens măsurile necesare;

b) participă obligatoriu la lucrările ședințelor Consiliului Director, asigură condițiile necesare desfășurării acestora;

c) întocmește procesele verbale de desfășurare a ședințelor Consiliului Director;

 

Art. 46. Asociatia „Societătea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania-SIMAR” are un CENZOR numit in persoana Dlui. Rusu Mircea, identificat cu CNP:1500401400384.

Durata mandatului acestuia este de patru ani și poate fi reales de adunarea generală. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. El realizează activitatea de control a gestiunii patrimoniului și a activității economico-financiare a asociației și prezintă anual rapoarte în fața Adunării generale.

 

Art.47. În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunțarea la mandat a cenzorui,  urmează ca în termen de două luni să fie propus un nou cenzor.

 

Art 48. Cenzorul este obligat să supravegheze gestiunea SIMAR, să verifice dacă bilanțul este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă registrele sunt corect ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțurilor.

Adunarea generală nu va putea aproba bilanțul dacă acesta nu este însoțit de raportul cenzorului.

 

Art.49.Cenzorul este obligat să aducă la cunoștința Consiliului Director neregulile constatate cu ocazia controalelor lunare pe care este obligat să le facă, iar cazurile mai importante vor fi menționate în raportul Adunării generale.

 

Art.50. Pentru îndeplinirea obligațiilor lui cenzorul va delibera si. va putea face rapoarte care vor fi prezentate adunării generale.

 

Art.51. Cenzorul va trece într-un registru special deliberările lui, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lui.

Art.52. Sucursalele teritoriale sunt conduse de un președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși din cadrul membrilor sucursalei. Ei se întâlnesc trimestrial și rezolvă toate problemele la nivel teritorial.

 

VIII - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

 

Art.53. (1) Dizolvarea SIMAR se hotărăște de către Adunarea Generală, prin vot secret, cu o majoritate de două treimi din numărul delegaților prezenți.

(2) Condițiile și procedura dizolvării se stabilesc de Consiliul Director al SIMAR și se comunică tuturor membrilor asociației, cu minimum trei luni înainte de convocarea Adunării Generale.

(3) În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotarârea adunarii generale se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi înscrisa în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

 

Art.54. Asociatia se dizolva, prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

 

a) când scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociatia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociatia a devenit insolvabila;

 

Art. 55. Lichidarea asociației se va realiza conform OG 26/2000

 

IX.        DISPOZITII FINALE

 

Art.56. (1) Asociația are ștampilă, insignă și însemne proprii. Sigla si Emblema SIMAR sunt prezentate în Anexa 1,

(2)Autentificarea actelor emise de SIMAR se face prin semnătura președintelui sau a persoanelor mandatate de acesta și aplicarea ștampilei.

 

Art.57. Membrii asociației își atestă calitatea prin legitimație și au dreptul să poarte insigna SIMAR.

 

Art.58. (1) Punctul de vedere care angajează asociația este exprimat în documente special adoptate și aprobate, conform competențelor și prevederilor prezentului statut.

(2) Opiniile exprimate de membrii asociației, fără mandat din partea acesteia, reprezintă opinii personale și nu angajează SIMAR.

 

Art.59. Sintagma „SOCIETATEA INGINERILOR MECANICI AGRICOLI DIN ROMANIA”, prescurtat SIMAR, nu poate fi utilizată de nici o altă instituție publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

 

Art. 60. Între Adunările Generale interpretarea articolelor din statut se face de către Consiliul Director, care aduce la cunoștință în scris sucursalelor teritoriale, precizările necesare.

 

Art.61. Membrii consiliilor de conducere ale departamentelor care lipsesc nejustificat de la trei ședințe consecutive vor fi considerați demisionați, și la prima ședință a Consiliului Director sau a Adunării Generale se vor alege noi membri.

 

Art.62. Consiliului Director va stabili în fiecare an, ziua și locul unde se sărbătorește înființarea SIMAR și modul cum se vor desfășura acțiunile legate de acest eveniment.

 

Art.63. Sucursalele țin legătura permanent cu Consiliul Director și prezintă informări cu problemele specifice trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru a se lua măsurile cele mai eficiente de sprijinire a activității acestora.

 

Art.64. Prevederile statutului se completează cu dispozițiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 modificata si completata, privind asociatiile si fundatiile

 

Art.65. Prevederile prezentului statut vor fi puse în aplicare din momentul adoptării sale de către Adunarea Generală.

 

Art.66. În termen de 60 zile de la adoptarea statutului, va fi întocmit regulamentul de organizare și funcționare a SIMAR.